Põhikiri

I  ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing "Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit" (edaspidi nimetatud Liit)  on vabatahtlikkuse alusel ühinenud     vesiviljelusega ja sellega külgnevatel  tegevusaladel tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikute iseseisev ühendus, mille eesmärgiks on põhikirjaliste eesmärkide saavutamine.

2. Liidu eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Liidu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

3. Liit on asutatud 13. juulil 1989. aastal Eesti Kalakasvatajate Liiduna.

4. Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Liidu õigusvõime on tekkinud kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja õigusvõime  lõpeb kustutamisega registrist.

5. Liidu asukohaks on Tartu.

6. Liit ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Liidu varaliste kohustuste eest.

7. Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

II  LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUSE PÕHISUUNAD

8. Liidu eemärgiks on oma liikmete ühiste huvide  esindamine  ja Eesti vesiviljeluse arengu toetamine tervikuna;

9. Liidu tegevuse põhisuunad on:

9.1. Liidu liikmete esindamine ja vesiviljeluse arengut soodustav selgitustöö kõigil riigivõimu- ja valitsusasutuste  tasanditel ning  majandusringkondades;

9.2. Liidu liikmete huvide kaitsmine  vesiviljelusega seonduva õigusloome  ja toetuste süsteemi arendamisel;

9.3.  vesiviljelejate professionaalsuse kasvule kaasaaitamine kutsealaste   teadmiste vahetamise kaudu rahvusvahelisel ja kohalikul tasandil;

9.4. Liidu liikmetele vesiviljelusalase (täiend)koolituse korraldamine  seminaride, teabepäevade, koolituskursuste, ekskursioonide jm  sihipärastes vormides;

9.5. uuringute sh rakendusuuringute ning marketingiürituste organiseerimine  ja läbiviimine;

9.6. vesiviljeluse alaste info- ja reklaammaterjalide koostamine ja levitamine.

III  LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA LIIDUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE      TINGIMUSED JA KORD 

10. Liidu  liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes  soovib osaleda  Liidu töös ja edendada Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
 
11. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku  sooviavalduse alusel. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast,  võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

12. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liige loetakse Liidust lahkunuks ja kustutatakse liikmete nimekirjast avalduse esitamise hetkest, kui avalduses ei ole märgitud teisiti.

13. Liikme võib Liidust  välja arvata üldkoosoleku otsusega. Liikme võib Liidust välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise  ja/või  Liidu olulisel määral kahjustamise tõttu.

14. Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

15. Isikul, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale.

IV  LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

16. Liidu liikmel on õigus:

16.1. osaleda hääleõigusega Liidu üldkoosolekul;

16.2. olla valitud Liidu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeks;

16.3. saada Liidu juhatuselt ja revisjonikomisjonilt teavet Liidu tegevuse  kohta;

16.4. teha Liidu juhatusele ja revisjonikomisjonile ettepanekuid Liidu tegevust puudutavate küsimuste arutamiseks;

16.5. osaleda tema Liidus tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel;

16.6. kasutada Liidu materiaaltehnilisi vahendeid vastavalt Liidu võimalustele;

16.7. võtta osa Liidu poolt korraldatavatest üritustest;

16.8. astuda Liidust välja.

17. Liidu liige on kohustatud:

17.1. järgima Liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja Liidu juhatuse otsuseid;

17.2. juhtorganeisse valituna nende tegevusest aktiivselt osa võtma;

17.3. liikmeks astumisel tasuma sisseastumismaksu;

17.4. liikmeks olemise ajal maksma liikmemaksu;

17.5. suhtuma heaperemehelikult Liidu varasse;

17.6. hoidma ja kaitsma Liidu mainet;

17.7. teatama Liidu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ja teavitama juhatust nende muudatustest;

18. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid rahalisi kohustusi võib  Liidu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

V  LIIDU JUHTIMINE

19. Liidu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek.

20. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Liidu juhtimise küsimustes, mida ei  ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või Liidu muu organi pädevusse.

21. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

21.1. Liidu eesmärkide muutmine;

21.2. põhikirja muutmine;

21.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

21.4. juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise korra määramine;

21.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste  määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Liidu esindaja määramine;

21.6. revisjonikomisjoni valimine ja tagasikutsumine;

21.7.  Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade  võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

21.8. majandusaasta aruande kinnitamine;

21.9. Liikme Liidust väljaarvamine;

21.10. Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

21.11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

22. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas, samuti siis, kui Liidu huvid seda nõuavad.

23. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja  põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest  või revisjonikomisjon. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut nimetatud asjaoludel kokku, võivad  taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

24. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt viisteist päeva.  Üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse liikmetele e-kirjaga liikme   poolt juhatusele teatatud aadressile.

25. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg  ja koht ning üldkoosoleku päevakord.

26. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete  nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku   toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel.

27. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku  mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.

28. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib  päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik Liidu liikmed, või vähemalt  9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole Liidu liikmetest.

29. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

30. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/2 Liidu  liikmetest või nende volitatud esindajatest. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

31. Juhul, kui, üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv Liidu liikmeid,  üldkoosolekut läbi ei viida. Vajadusel määratakse samas järgmise üldkoosoleku aeg, kusjuures järgmine üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 1/2 mittetoimunud üldkoosolekule saabunud liikmetest.

32. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg  ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused  ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka    üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema   eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja  protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli  lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.

33. Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema  liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või  selle osa ärakirja.

34. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole  koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest.

35. Põhikirja muutmise otsus ning Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsus  on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud  liikmetest või nende esindajatest.

36. Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt  9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema  esitatud kirjalikult.

37. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest   enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

38. Igal Liidu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema    vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja Liidu vahel tehingu   tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Liidu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme  või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist  või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme häält ei arvestata.

39. Liidu tegevust juhib ja seda esindab viie kuni seitsme liikmeline juhatus,  mis valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma  juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.

40. Juhatuse koosolekud viiakse läbi vastavalt vajadusele. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibib üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse  otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on  otsustav juhatuse esimehe hääl.

41. Juhatusel on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata kui  hääletamine toimub kirjalikult (elektrooniliselt) ning otsuse projekt on vähemalt üks ööpäev enne otsustamise tähtaega saadetud kõikidele juhatuse liikmetele. Kirjalikul hääletamisel võetakse juhatuse otsused vastu  lihthäälteenamusega. Kui juhatuse liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul,  kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.  Häälte võrdsuse korral on otsustav juhatuse esimehe hääl. Hääletustulemuste  kohta koostab Liidu sekretär hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata   kõigile juhatuse liikmetele. Protokolli märgitakse muuhulgas vastuvõetud  otsused koos hääletamistulemustega (sealhulgas otsuse poolt hääletanud  juhatuse liikmed nimeliselt ja otsuse suhtes eriarvamusele jäänud juhatuse  liikme nõudel tema eriarvamuse sisu). Juhatuse liikmete kirjalikud seisukohad   on hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.

42. Liidu juhatus:

42.1. määratleb Liidu liikmete ühishuvid ja  formuleerib tegevuskava Liidu  eesmärkide saavutamiseks;

42.2. lahendab jooksvaid probleeme;

42.3. esindab Liitu suhetes  kolmandate isikutega;

42.4. otsustab liikmete vastuvõtmise ja vaatab läbi lahkumisavaldused ning  korraldab Liidu liikmete arvestuse;

42.5. otsustab Liidu töötajate töötasustamise ja liikmete poolt kantud  kulutuste hüvitamise määrad ja korra;

42.6. koostab majandusaasta aruande ja esitab selle üldkoosolekule. Liidu  majandusaastaks on kalendriaasta. Aruandele lisatakse  revisjonikomisjoni arvamus. Üldkoosoleku poolt kinnitatud   majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed ning   juhatus esitab aruande registrile;

42.7. korraldab Liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele;

42.8. otsustab sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning nende tasumise  tingimused ja korra. Liidu liikmele, kelle enda liikmeskonnas on või  mis esindavad Liidus mitut isikut (ühendused),  võib juhatus määrata  suurema liikmemaksu. Sellisel juhul tuleb ühendustena käsitletavaid  Liidu liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt maksustada;

42.9. korraldab interneti kodulehekülje toimimist ja arendust ning seal   informatsiooni operatiivset esitust.

42.10. valib endi hulgast juhatuse esimehe.

43. Ainult juhatuse esimehel on õigus esindada Liitu kõikide tehingute tegemisel, ülejäänud juhatuse liikmed võivad esindada Liitu ainult ühiselt. Kolmandate  isikute suhtes kehtib nimetatud esindusõiguse piirang ainult siis, kui see on kantud registrisse.

44. Liidu juhatuse esimees:

44.1. kavandab, organiseerib ja koordineerib juhatuse tööd ning juhatab   juhatuse koosolekuid;

44.2. teostab Liidu nimel kõiki tehinguid, sh finantstehinguid, sõlmib  lepingud. Esimehel ei ole õigust esindada Liitu tehingute tegemisel,  mille puhul vastavalt seadusele või põhikirjale otsustab esindaja  määramise eraldi üldkoosolek.

VI  LIIDU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

45. Liidu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad seaduses  sätestatud korras.

46. Liidu tegevus lõpetatakse seadusest tulenevatel alustel.

47. Liidu tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

48. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkoosoleku otsusega ei  otsustata teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

49. Likvideerijad lõpetavad Liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded.

50. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara antakse üle Vabariigi Valitsuse korraldusega Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute  ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;

51. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse Liidu  registrist kustutamiseks.

PÕHIKIRJA KÄESOLEV REDAKSTSIOON ON KINNITATUD LIIDU ÜLDKOOSOLEKU OTSUSEGA 15. JUUNIL 2012  MOKKO MAAHOTELLIS JÕGEVAMAAL.

 
Made by Blueprojects